Thăn lưng đầu (Ribeye)

59.000₫

- +

Thăn lưng cuối (Striploin)

54.500₫

- +

Sườn chữ T (T-Bone)

55.000₫

- +

Phân trang :